Usługi

Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego może odbywać się na podstawie jednorazowego zlecenia jak również długoterminowej umowy o świadczenie usług prawnych.

Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz do instytucji i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

Postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach postępowania, reprezentowanie  przed organami egzekucyjnymi, występowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowania, spory z ubezpieczycielami,  eksmisje, ochrona własności i posiadania, sprawy o ustanowienie służebności oraz ich zniesienie, ochrona dóbr osobistych.

Prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku, o przyjęcie bądź odrzucenie spadku, przygotowanie i doradztwo w sprawach dotyczących sporządzenia testamentu.

Prawo rodzinne - sprawy rozwodowe, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty,  ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, zgoda na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego.

Nieruchomości i budownictwo – doradztwo dotyczące zbywania i nabywania nieruchomości oraz umów deweloperskich, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, rozwiązywanie sporów między współwłaścicielami, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, zakładanie ksiąg wieczystych, hipoteki, służebności gruntowe, przesyłu i służebności osobiste, umowy o roboty budowlane oraz dochodzenie roszczeń z nich wynikajacych.

Windykacja należności - przedsądowa windykacja należności, w tym skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty, występowanie przed sądami w sprawach o zapłatę, doradztwo i mediacja w celu zawarcia ugody lub rozłożenia na raty dochodzonej należności, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, doradztwo prawne dla dłużników i występowanie w ich imieniu przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Prawo pracy -  spory pracodawców z pracownikami, postępowania przed sądem, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, zakaz konkurencji, regulaminy pracy oraz wynagradzania,

Prawo gospodarcze - obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych, tworzenie i rejestracja spółek, sporządzanie projektów umów spółek, wnioski o dokonanie wpisów w KRS, przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń, przygotowywanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługa prawna transakcji nabycia i zbycia  udziałów lub akcji, przygotowywanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.